Статут

СТАТУТ ПАРОХИЈЕ

"Св. Димитрије Солунски"
Кристијансанд - Краљевина Норвешка

1. Опште одредбе

  • § 1.1. Пуни назив Парохије је „Свети Димитрије Солунски“ са сједиштем у Кристиансанду.Територија Парохије обухвата срезове Ауст-Агдер, Вест-Агдер, Рогаланд и Хордаланд.
  • § 1.2. Парохија има свој печат округлог облика са називом Парохије на српском и норвешком језику, те са грбом Српске православне цркбе у средини. Крсна Слава Парохије је Св. Великомученик Димитрије Солунски- Митровдан, 8.новембар по новом календару.
  • § 1.3. Српска православна црква је епископска црква административно уређена по епархијама, црквеним општинама и парохијама. На челу епархије стоји Његово преосвештенство Епископ. Он је по црквеним канонима и Уставу Српске православне цркве њен старјешина, представља епархију и одговоран је за укупан епархијски вјерски живот.
  • § 1.4. Парохија „Св.Димитрије Солунски“ је у саставу Британско-Скандинавске Епархије и под старјешинством надлежног Епископа.

2. Основна начела у раду Парохије

  • § 2.1. Парохија је одговорна да проповједа и шири православну вјеру у духу Светога писма, Светога Оца, Светога Сина и Светога Духа, а у најбољој традицији Српске православне цркве.
  • § 2.2. Парохија ће се стално старати да се њени чланови духовно уздижу у православној вјери и да буду што кориснији припадници друштва и средине у којој раде и живе.
  • § 2.3. Парохија има свога свештеника постављеног по благослову Његове Преосвештености Епископа Британско-Скандинавског. Свештеник је одговоран према канонима и Уставу Српске православне цркве за укупан вјерски живот Парохије и њених вјерника.
  • § 2.4. Парохија има своје црквене књиге које по дужности води свештеник у складу са Уставом Српске православне цркве.
  • § 2.5. У оквиру вјерског живота у Парохији проводи се образовање младих кроз вјеронауку,а за што је одговоран свештеник.
  • § 2.6. Своју укупну активност у Краљевини Норвешкој Парохија ће проводити поштујући Закон о вјерским заједницама (Lov om trudomssamfunn) бр. 25 од 13.6.1969.

3. Чланство у Парохији

  • § 3.1. Парохија је заједница чланова православне вјере крштених у православној цркви, пунољетних и стално настањених на територији Парохије.
  • § 3.2. Чланство у Парохији је добровољно и свако мора лично да поштпише уписницу или исписницу са именом и презименом, датумом рођења и персоналним бројем.
  • § 3.3. Од члана Парохије се тражи да испуњава ниже наведене услове:
  • § 3.3.1.   да поштује Устав Српске православне цркве и њено свештенство
  • § 3.3.2.   да поштује вјеру којој припада и њена канонска правила и обичаје
  • § 3.3.3.   да поштено и у границама властитих способности доприноси раду Парохије и да је достојно представља у средини гдје ради и живи
  • § 3.3.4.   да присуствује богослужењима колико то могућности допуштају
  • § 3.3.5.   да присуствује раду Скупштине Парохије, те да бира и буде биран у Парохијски одбор и/или остале пододборе и комисије
  • § 3.3.6.   да редовно уплаћује годишњи парохијал
  • § 3.4. Малодобна дјеца и унучад члана парохије која са њим живе у истом домаћинству су такођер чланови Парохије, а без обавеза из § 3.3.
  • § 3.5. Чланство у Парохији престаје преселењем изван територије Парохије и стицањем нове адресе, самовољним иступањем и смрћу.

4. Управљање Парохијом

  • § 4.1. Парохијом управљају у складу са овим Статутом и утврђеном одговорношћу органи Парохије и то:
  • § 4.1.1.   Скупштина Парохије
  • § 4.1.2.   Парохијски одбор
  • § 4.1.3.   Свештеник Парохије
  • § 4.2. Скупштина Парохије
  • § 4.2.1. Скупштина Парохије је сабор свих чланова Парохије и редовно се састаје сваке године у фебруару.
  • § 4.2.2. Скупштина може да се састане и у ванредном сазиву ради одлучивања о посебно важним питањима за Парохију. Ванредна скупштина може да се сазове на један поднесени захтјев од стране:
  • § 4.2.2.1.   Најмање 50 чланова Парохије
  • § 4.2.2.2.   Свештеника Парохије
  • § 4.2.2.3.   Парохијског одбора,
  • § 4.2.3. Сваком сазиву Скупштине предсједава свештеник, а само у његовој одсутности предсједник Парохијског одбора.
  • § 4.2.4. Позив са дневним редом за Скупштину упућује се члановима 14 дана пред засједање, јавним позивом на интернет страницама Парохије.
  • § 4.2.5. Кворум за седницу Скупштине Парохије чине сви приступни пунолетни чланови.
  • § 4.2.6. Све одлуке Скупштина доноси јавним гласањем, осим ако се другачије не одреди на почетку засједања Скупштине.
  • § 4.2.7. За доношење одлука Скупштине је потребна надполовична већина присутних чланова. Свештеник и/или Парохијски одбор могу одредити да се за поједине одлуке Скупштине тражи двотрећинска већина присутних.
  • § 4.2.8. Парохијски одбор и свештеник су задужени за провођење одлука Скупштине.
  • § 4.2.9. На редовном засједању Скупштине свештеник подноси годишњи извјештај о раду Парохије, а предсједник Парохијског одбора подноси на усвајање завршни рачун и буџет Парохије. Време одржавања Скупштине је од фебруара до априла, због велике важности да се у години избора новог руководства до краја марта обаве сви административни и финансијски послови и наредној управи предају чисти рачуни за текућу годину.
  • § 4.2.10. Скупштина бира предсједника и чланове Парохијског одбора на приједлог Свештеника . Приједлог могу да дају и присутни на Скупштини.
  • § 4.2.11. Скупштина расправља и одлучује иѕмеђу осталог о свим материјално- финансијским питањима која по вриједности прелазе 25% од годишњег буџета парохије.
  • § 4.2.12. Скупштина по посебној процедури може да донесе одлуку о укидању, промјени или припајању Парохије. За правоснажност такве одлуке мора да постоји благослов Његовог преосвештенства Епископа.
  • § 4.2.13. У случају укидања Парохије сва њена имовина, покретна и непокретна долази под управу Српске православне цркве на чијем је челу Његова Светост Патријарх Српски.
  • § 4.2.14. Скупштина бира предсједника и чланове Парохијског одбора на приједлог Свештеника . Приједлог могу да дају и присутни на Скупштини.
  • § 4.3. Парохијски одбор
  • § 4.3.1Парохијски одбор је извршни орган Скупштине Парохије и дјелује у складу са одлукама Скупштине и овим Статутом. За свој рад је одговоран Скупштини.
  • § 4.3.2. Парохијски одбор се састоји од укупно 12 чланова. Свештеник је стални и нереизборни члан Одбора.
  • § 4.3.3. Водиће се рачуна да међу члановима Одбора буде разумно заступљена територијална компонента Парохије. За избор члана Одбора не постоји никаква разлика између мушкараца и жена.
  • § 4.3.4. Скупштина бира предсједника и чланове Одбора на период од 6 година.
  • § 4.3.5. Функције и задужења чланова Одбора, изузев свештеника и предсједника Одбора, се одређују на првој сједници Одбора након одржане Скупштине.
  • § 4.3.6. Одлуке Одбора се доносе већином гласова. Уколико је резултат гласања потпуно изједначен, глас свештеника представља већину у гласању.
  • § 4.3.7. Парохијски одбор води пословање Парохије и одговоран је за њено материјално-финансијско стање.Одбор самостално доноси одлуке материјално-финансијске природе чија вриједност не прелази 25% годишњег буџета парохије.
  • § 4.3.8. Парохијски одбор је према норвешким законима послодавац свештенику. То подразумјева да је Одбор дужан да брине о добивању радне и боравишне дозволе за свештеника у Норвешкој, о социјалном и здравственом осигурању и доприносима на плату свештеника.
  • § 4.3.9. У договору са свештеником Одбор доноси одлуку о плати свештеника и његовим условима рада и становања у Парохији.
  • § 4.3.10. Парохијски одбор контактира норвешке власти у свим питањима од значаја за рад Парохије.
  • § 4.3.11. Предсједник Одбора и свештеник представљају Парохију у јавности.
  • § 4.3.12. Парохијски одбор може по потреби и према одрђеним задацима да донесе одлуку о формирању пододбора и комисија Парохије.
  • § 4.4. Свештеник Парохије
  • § 4.4.1. Свештеник је духовни челник Парохије који се стара о вјерском животу. Свештеника поставља на дужност и ослобађа од дужности једино Његова преосвештеност Епископ Британско-Скандинавски.
  • § 4.4.2. Свештеник можде да буде привремено или стално постављен на дужност у Парохији. Сво вријеме свога службовања он мора да станује на територији Парохије.
  • § 4.4.3. Уколико је свештеник у дужем периоду из неких разлога онемогућен да врши своје дужности, Одбор ће тражити од Његове преосвештености Епископа ново персонално рјешење.
  • § 4.4.4. Свештенику престаје рад у Парохији смрћу, пензионисањем, разрјешењем на властити захтјев, вољом Епископа и одлуком Црквеног суда.
  • § 4.4.5. У своме вјерскоме раду и дјеловању Свештеник је потпуно самосталан и за то једино одговоран Његовој преосвештености Епископу.
  • § 4.4.6. Свештеник предсједава Скупштини парохије и стални је члан Одбора по Службеној дужности. Свестеник је саодговоран за рад Одбора.
  • § 4.4.7. Уколико је одлука Скупштине или Парохијског одбора такве природе да угрожава нормалан вјерски живот и рад Парохије, свештеник има право да заустави извршење такве одлуке и предмет преда Његовој преосвештености Епископу на коначно одлучивање.
  • § 4.4.8. У оквиру свога рада и дјеловања свештеник треба да:
  • § 4.4.8.1.   проводи сва богослужења и Свету литургију према Светоме Писму и канонима Српске православне цркве
  • § 4.4.8.2.   проповједа Божију ријеч вјерницима како у цркви, тако и на осталим за то прикладним мјестима и приликама
  • § 4.4.8.3.   не чини никада било какву разлику међу вјерницима, те да их посјећује, даје духовну подршку и врши Свету причест како здравима, тако болеснима и затворенима
  • § 4.4.8.4.   својим понашањем и начином живота у складу са правилима и обичајима Српске православне цркве буде за углед члановима Парохије
  • § 4.4.8.5.   да води црквене књиге о вјерницима и раду Парохије, издаје Крштенице и вјенчане листове на српском и норвешком језику
  • § 4.4.8.6.   о црквеним књигама подноси извјештај Скупштини и Његовој преосвештености Епископу Британско-Скандинавском
  • § 4.4.8.7.   планира полугодишњи/годишњи распоред богослужења
  • § 4.4.8.8.   организује наставу вјеронауке за младе, а све према могућностима Парохије
  • § 4.4.9. Свештеник представља Парохију пред норвешким властима, у норвешком друштву и у сарадњи са другим црквама и вјерским заједницама.

5. Завршне одредбе

  • § 5.1. Парохија је регистрована код норвешких власти и регистру организација. Парохија има свој организациони број и број рачуна у норвешкој банци.
  • § 5.2. Парохија је правно лице и као таква је способна да заснива сва права и обавезе финансијско-материјалне и комерцијалне природе.
  • § 5.3. За преузете обавезе Парохија одговара до висине своје укупне имовине. Чланови парохије и Свештеник не одговарају својом имовином за обавезе парохије.
  • § 5.4. Приход парохије се остварује кроз државне и општинске дотације у Норвешкој, уплатом годишњег парохијала чланова парохије, као и у различитим облицима добровољних прилога и донација.
  • § 5.5. Измјене и допуне овога Статута могу покренути чланови Парохије на Скупштини, Парохијски одбор и Свештеник. Скупштина је једина надлежна да изгласа измјене и допуне Статута.
  • § 5.6. Статут се мора изгласати двотрећинском већином присутних на Скупштини. Статут ступа на снагу даном изгласавања.
  • § 5.7. Статут је написан на српском и норвешком језику и оба примјерка су правоваљана. Примјерак на норвешком се упућује властима ради регистрације Парохије. Примјерак на српском језику се упућује Његовом преосвештенству Епископу на упознавање и благослов.

Радно време

Парохијски дом у Кристијансанду
је отворен у следећим терминима:

Пон - Пет: 10:00 до 21:00
Субота: 10:00 до 22:30
Недеља: 15:00 до 21:00

Телефон: 38 06 37 84
Мобилни: 926 805 84

Контактирајте нас

Адреса

 • Hl. Demetrios av Thessaloniki

  Tinnheiveien 17
  N-4629 Kristiansand
 • Serbiska Ortodoxa Kyrkan St Sava

  Eparhija Britansko-Skandinavska
  Bägerstavägen 68
  120 47 Enskede Gård
  S-Stockholm

Пронађите нас